ปลอดภัยไว้ก่อน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

APCOM ในนามของ TestBKK รับทราบถึงความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์ เราจึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์ นโยบายนี้เป็นแนวทางที่เราใช้เก็บและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

ประเภทของข้อมูลที่จัดเก็บ

เราเก็บข้อมูลจากแบบฟอร์มที่ผู้เข้าชมกรอกบนเว็บไซต์ ซึ่งอาจรวมถึงชื่อ หรืออีเมล์ ของผู้เข้าชม หรือสามารถชมเว็บไซต์โดยไม่ต้องให้ข้อมูลก็ได้

การนำข้อมูลไปใช้

ข้อมูลจากผู้เข้าชม เช่น ข้อมูลติดต่อ อาจถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ (เรามีการปรุงเว็บไซต์เป็นประจำ โดยอ้างอิงจากข้อมูลผู้เข้าชมและข้อเสนอแนะ) รวมถึงใช้เพื่อพัฒนาการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้สนับสนุนบริการของเราด้วย

การป้องกันข้อมูล

เรามีมาตรการด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าชมที่ส่งผ่านเว็บไซต์ได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัย

การใช้ “คุ๊กกี้ส์”

เราไม่มีนโยบายการใช้ “คุ๊กกี้ส์” ในการเก็บข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก

ข้อมูลของ/จากผู้เข้าชมเว็บไซต์ไม่สามารถแลกเปลี่ยน และถ่ายโอนให้กับบุคคลภายนอกได้ ยกเว้นบุคคลที่สามที่ดูแลเว็บไซต์ ดำเนินกิจการหรือให้บริการผู้เข้าชมเว็บ ที่ยินยอมปฏิบัติตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกของทางเว็บไซต์ เราอาจยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลของผู้เข้าชมให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับทางกฎหมาย การบังคับใช้นโยบายของเว็บไซต์ หรือเพื่อการคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ส่วนข้อมูลทั่วไปที่ไม่ได้ระบุอัตลักษณ์บุคคลอาจถูกส่งต่อให้กับบุคคลที่สามเพื่อใช้เชิงการตลาด โฆษณา หรือวัตถุประสงค์อื่น

การเชื่อมโยงกับบุคคลที่สาม

การเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคลที่สามบนเว็บไซต์เป็นดุลยพินิจของ APCOM ในนาม TestBKK เราปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อผูกมัดด้านกฎหมายในทุกกรณีต่อเนื้อหาและกิจกรรมของเว็บไซต์ใดๆที่เชื่อมโยงผ่านเว็บไซต์ TestBKK อย่างไรก็ตามเราน้อมรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อเว็บไซต์ของเรา และเว็บไซต์บุคคลที่สาม

คำยินยอม

คุณได้เข้าชมและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ TestBKK