Disclaimer

ข้อจำกัดสิทธิความรับผิดชอบ

ข้อมูลในเว็บไซต์ TestBKK.org ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ APCOM เป็นเพียงข้อมูลแนะนำทั่วไปเท่านั้น แม้จะมีการตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเนื้อหาแล้ว แต่ APCOM มิได้ให้คำยืนยันหรือคำรับรองใดๆ เกี่ยวกับความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือความเหมาะสมของบทความในเว็บไซต์ทั้งสิ้น APCOM มิได้นำเสนอข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อใช้สำหรับการรักษาหรือให้คำปรึกษา APCOM แนะนำว่าผู้อ่านควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้

APCOM ไม่มีความรับผิดต่อเงื่อนไขหรือเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นๆ ที่ปรากฎอยู่หรือเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ TestBKK ชื่อหรือลิงก์เว็บไซต์จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น เนื้อหาสาระ ความถูกต้องแม่นยำ การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่ออื่นใด ที่จัดสรรขึ้นภายใต้เว็บไซต์นี้ ไม่ได้รับการสำรวจ รับรองความถูกต้อง ตรวจสอบ หรือรับรองโดย APCOM แต่อย่างใดทั้งสิ้น

APCOM ไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ๆ รวมถึง (แต่ไม่เป็นการจำกัด) ความสูญหาย หรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าความเสียหาย ความสูญหาย หรือการบาดเจ็บใดๆ นั้นจะเกิดจากการไม่สามารถดำเนินการ ข้อผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การสอดแทรก การบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินการ หรือการฝ่าฝืนหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ คู่สัญญา อาสาสมัคร หรือตัวแทนของ APCOM