เมื่อสงฆ์ตื่นรู้: ยกเลิกการตรวจคัดกรองเอชไอวีในพระสงฆ์

เมื่อสงฆ์ตื่นรู้: ยกเลิกการตรวจคัดกรองเอชไอวีในพระสงฆ์

  • ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 มหาเถระสมาคมมีมติยกเลิกการตรวจคัดกรองเอชไอวีเป็นเงื่อนไขในการอุปสมบท ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อส่งเสริมความหลากหลายและไม่เลือกปฏิบัติภายในชุมชนชาวพุทธ
  • มติดังกล่าวเป็นไปตามความเข้าใจทางการแพทย์สมัยใหม่และมาตรฐานของสิทธิมนุษยชน โดยเน้นว่าการมีเชื้อเอชไอวีโดยไม่แสดงอาการของโรคเอดส์ไม่ควรเป็นเหตุผลในการถูกเลือกปฏิบัติทางศาสนาหรือสังคม
  • การทบทวนกฎหมายของประเทศและระเบียบข้อบังคับทางพุทธศาสนา มหาเถระสมาคมรับรองว่าการปฏิบัติที่ละเมิดบุคคลบางกลุ่มเพราะสถานะเอชไอวีเป็นการขัดต่อคำสอนพุทธศาสนาและสิทธิมนุษยชน

เป็นข่าวระดับประวัติศาสตร์ ที่ไม่เคยคิดไม่เคยคาดฝันมาเช่นกันเมื่อ มติสำคัญของเถระสมาคมลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 ในระหว่างการประชุมครั้งที่ 10 ประจำปีพ.ศ. 2567 ได้พิจารณาหัวข้อสำคัญของการตรวจคัดกรองเอชไอวีในบริบทของการอุปสมบท การพิจารณานี้เกิดขึ้นจากข้อกังวลที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมครั้งก่อนๆ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่เท่าเทียมและสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือว่าเป็นก้าวที่น่าสนใจ

ความเป็นมาของมติ

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 มีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมพิธีอุปสมบทในช่วงเข้าพรรษา โดยมีการบังคับตรวจเชื้อ HIV ผู้ที่จะเข้าอุปสมบท ของวัดปากบ่อ อ่อนนุช กรุงเทพมหานคร นโยบายดังกล่าวยกเว้นอย่างชัดเจนไม่ให้บุคคลที่ตรวจพบเชื้อ HIV เข้ารับการอุปสมบท โดยอ้างถึงลักษณะของโรคว่าเป็นอันตรายและไม่สามารถรักษาให้หายได้

ด้านกฎหมายและจริยธรรม

มหาเถระสมาคมได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทบทวนนโยบายโดยคำนึงถึงกฎหมายระดับชาติและกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติและสิทธิมนุษยชน โดยพิจารณาข้อมูลจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข

ข้อค้นพบที่สำคัญ

ด้านสุขภาพ: กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่าเอชไอวีที่ไม่มีอาการของโรคเอดส์ ไม่สมควรจัดเป็นโรคติดเชื้อที่ต้องแยกออกจากการปฏิบัติทางสังคมหรือศาสนา
ด้านกฎหมาย: แนวปฏิบัติทางกฏหมาย ที่ได้ปรับปรุงจากแพทยสภาได้รับการพิจารณาโดยเน้นว่าสภาวะที่ไม่ทุพพลภาพนั้น รวมถึงเอชไอวีที่ไม่มีอาการของโรคเอดส์ ไม่ได้ขัดขวางบุคคลจากการปฏิบัติหน้าที่ในการจ้างงานหรือการศึกษา เช่นเดียวกับการบวชทางศาสนา
ด้านพุทธศาสนาและสิทธิมนุษยชน: การกีดกันบุคคลเนื่องจากสภาวะสุขภาพที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนาไม่สอดคล้องกับคำสอนทางพระพุทธศาสนาและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนตามแบบสากล

มติของมหาเถระสมาคม

มติดังกล่าวรับทราบว่าการบังคับให้บุคคลเข้ารับการตรวจเอชไอวีเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นในการอุปสมบทโดยไม่มีเหตุอันสมควรถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้ดุลยพินิจและความเข้าใจในการตีความกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติศาสนาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคน

ก้าวต่อไป

การตัดสินใจของมหาเถระสมาคมเป็นขั้นตอนที่ก้าวหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าการอุปสมบทมีความหลากหลายและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวทางสังคมในวงกว้างเพื่อความเท่าเทียมกัน และสนับสนุนศักดิ์ศรีของบุคคลทุกคน โดยไม่คำนึงถึงสถานะเอชไอวี

testBKK.org สนับสนุนแนวทางที่ตื่นรู้ในวงการสงฆ์ครั้งนี้ อยากสนับสนุนให้เกิดการสนทนาอย่างต่อเนื่องและการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติทางนอกจากในวงการศาสนา มาสู่แวดวงคนทำงาน ภาคเอกชน ภาครัฐ ให้เข้าใจกัน เห็นอกเห็นใจ ไม่แบ่งแยก และเคารพสิทธิมนุษยชน

ถึงแม้การไปเป็นพระจะไม่ต้องตรวจเอชไอวีแล้วก็ตาม แต่สำหรับเพื่อนๆ ที่ยังรักสนุก มีกิจกรรมตามประสาเรา เมื่อไหร่ที่เสียงมา ก๋จองตรวจกับคลินิกพาร์ทเนอร์กว่า 35 แห่งทั่วประเทศของ testBKK.org ได้ ที่ testBKK.org/q224org

แหล่งที่มา: https://www.mahathera.org/index.php?url=mati&id=13330&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1YQ7o2yJUUAv3mvLRHcE4rVcRwm8LOaU1UoIFpRaGnYFmw0x8IO7hTa-c_aem_Afp6cfaVx8s9OOuEvwql5_hWXn-vE3owbj68SP5w46rqZsQM3ZYFEo0BL3Hf_gWs7VF3wB8raAfv7YnmAFCRBvIp

กิจกรรมแจก SAFE PLAY PACK แค่แสดงความคิดเห็นกับบทความนี้ ผ่านลิงค์ด้านล่างนี้เลย
https://www.menti.com/alxgb522o5t8
และนี่คือผลลัพธ์ที่เพื่อนๆ ได้ตอบกันมา (กด ACCEPT เพื่อแสดงผล)

แชร์สิ่งนี้
Facebook
Twitter
VK
บทความอื่น ๆ

MENU

SOCIAL MEDIA