Chemsex มุมมองใหม่ กับความเข้าใจที่ไม่คลาดเคลื่อน

Chemsex มุมมองใหม่ กับความเข้าใจที่ไม่คลาดเคลื่อน

เวทีชุมชน – วิจัย Chemsex ด้วยมุมมองใหม่ กับความเข้าใจที่ไม่คลาดเคลื่อน 27 มกราคม 2566

ผู้ใช้ Chemsex (เคมเซ็กส์) มีจำนวนมากขึ้นทั่วโลก และเริ่มมีหน่วยงานวิจัยในประเทศไทยที่กำลัง

ดำเนินการ หรือวางแผนการดำเนินการศึกษาวิจัยประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเคมเซ็กส์ในกลุ่มประชากร

และในพื้นที่ที่หลากหลาย จึงมีความจำเป็นยิ่งที่ผู้วิจัยต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเคมเซ็กส์ใน

บริบทและแง่มุมต่างๆ อย่างไม่คลาดเคลื่อน อยู่บนฐานความรู้ ไม่ใช่ฐานอคติ เพื่อให้สามารถดำเนินการ

วิจัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การค้นหาคำถามการวิจัยที่เป็นปัญหาของผู้ใช้เคมเซ็กส์อย่างแท้จริง การวาง

โครงร่างการวิจัยที่ไม่ตีตราเลือกปฏิบัติผู้ใช้เคมเซ็กส์และชุมชนรอบข้าง การดำเนินการวิจัยที่คำนึงบริบท

การใช้ชีวิตของผู้ใช้เคมเซ็กส์ และการคืน/การกระจายข้อมูลวิจัยอย่างกว้างขวาง เพื่อนำไปพัฒนาระบบ

บริการและนโยบายต่างๆ ที่จะสนับสนุนให้เกิดสังคมที่เอื้อต่อผู้ใช้เคมเซ็กส์ทั้งในด้านสุขภาพกายสุขภาพจิต และการใช้ชีวิตโดยรวม

การสัมมนาเวทีชุมชนครั้งนี้จึงหวังว่าจะทำให้ได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเคมเซ็กส์ กฎหมาย นโยบายและการจัดบริการ Harm reduction สำรวจอคติ และแลกเปลี่ยนมุมมองข้อคิดเห็นต่างๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำวิจัยด้านนี้ในอนาคต

การประชุมออนไลน์ทาง zoom
รหัสห้องประชุม : 894 2885 9956

รหัสผ่านเข้าห้องประชุม : chemsex

หรือ สแกน QR code ด้านล่าง

ข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับ chemsex และ สาร จาก testBKK
แชร์สิ่งนี้
Facebook
Twitter
VK
บทความอื่น ๆ

MENU

SOCIAL MEDIA